İKİ KÖY ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLA İLGİLİ 1835 YILINA AİT BİR BELGE


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 04 Şubat 2012
Geçerli Tarih: 17 Ocak 2019, 19:58
Site: İzvit Haber
URL: http://www.izvit.com/yazar.asp?yaziID=474


     İKİ KÖY ARASINDAKİ   ANLAŞMAZLIKLA İLGİLİ 1835 YILINA AİT BİR BELGE
    2007 ya da 2008 yılı yazında, Köy  Muhtarı Osman Ateşli tarafından  köy halkından delil olarak mahkemeye sunulabilecek  ellerinde  eski tapu olanlardan getirmeleri istenmişti. Bir çok vatandaşımız da bu konuda yardımcı olmuştu. Toplanan belgeler Osmanlı dönemi belgeleri olması dolayısıyla Osmanlıca yazılmış  belgelerdi.(Bu belegelerle ilgili genel bir değerlendirmeyi bir başka yazıda yapma düşüncesindeyim) Benim de bulunduğum birkaç arkadaş tarafından konuyla ilgili olabilecekleri düşünülenler seçildi. Bilgi verilerek belge sahiplerine iade edildi. Köy muhtarlığına ait belgeler de gözden geçirildi Korunmak üzere muhtarlığa teslim edildi.
     Bu belgelerden bazıları benim de önerimle Durmuş Ali Özbek tarafından tarayıcıdan taratılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştı. D.Ali Özbek tarafından sanal ortamda daha sonra bana gönderilen o belgeler üzerinde çalışmak bu güne kadar nasip olmamıştı. Bu tatil döneminde bir kısmını okumaya çalıştım.
    Doğrusu belgelerin okunması ve bu günkü dile çevrilmesi oldukça zor ve zahmetli bir iş. Bunun birkaç nedeni var. Bunları ayrıntıya girmeden kabaca şöyle açıklayalım. Birincisi o dönemde  bir birinden farklı yazı çeşitleri kullanılması. Elimizdeki bu belgelerde divani, rik’a, ta’lik, celi divani , siyakat yazı çeşitleri kullanılmıştır. (Osmanlı bürokrasisinde sarayda fermanlar, anlaşmalar divani, mahkeme, mektup ve resmi yazışmalarda rik’a ve ta’lik, emlak kayıtlarında ve mali işlerde siyakat yazı stili kullanılıyordu.) İkincisi; Belgeler ma’alesef iyi korunmamış. Özellikle köy namına olan belgeler oldukça tahrif olmuş. Katlanan kısımlar. Bazı kısımlarına sanki su damlacıkları damlamış mürekkebi dağılmış. Üçüncüsü; bilgisayar ortamına aktarılırken tarayıcı bazı belgeleri iki veya dört parça halinde taramış ve ek yerleri birleştirerek okumak imkânsız. Sonuncusu da o dönem konuşulan bürokratik ve hukuki kavramları ve dili iyi bilmek gerekiyor.Arapça ve Farsça bilgisi gerekiyor. Konu biraz da ihtisas gerektiriyor ki bizim eksiğimiz..Ancak bu günün imkanlarıyla okumadaki kolaylığı da belirtmeliyim, bu belegeler bilgisayarda istenildiği kadar büyütülebiliyor.
     Bu açıklamadan sonra, köyün tarihine ışık tutması ümidiyle bu belgeleri okunuşu ve bu günkü dile çevirisiyle yayınlamanın uygun olduğunu düşünüyorum. Fırsat buldukça çalışmaları tamamladıkça sizlerle paylaşacağım.
BELGE (1)
AŞAĞIÇAĞLAR VE YUKARIÇAĞLAR KÖYÜ ARASINDA YAŞANAN, BAĞCIK DİYE BİLİNEN YERDEN ODUN VE AĞAÇ KESİLMESİ İLE İGİLİ ANLAŞMAZLIĞIN SONUCU GÖRÜLEN MAHKEME TUTANAĞI
OSMANLICA OKUNŞU (tarafımızca okunamayan kısımlar (………….) şeklinde boş bırakılmıştır.

(……………………………)
(mühür)
Besmele-Himmeti şeria oldurki;
Navahı qazasına tabi’ İzvidi Sufli ahalileri bi ecmaıhim huzuru şeria gelüb şöyle takriri kelam subde-i meram eder ki; Yine qaza-i mezbura tabi’ İzvid-i Ulvi ahalileri bi ecmeı’him kadimi mera’mız olan Bağcık nam dağın hatablarını kat’ı idüb,direk kesüb külli ağacını kat’ı etmeleriyle bizlere ğadr-i külli sevdasında olup sual edüb merkumunların men’i ve def’i matlubumuzdur dedik de; Madaez-zikr merkumun İzvid-i  Ulvi ahalilerin huzuru şeria izhar idüb sual olundukta; dağı mezburdan yüz seneden mütecaviz ebaen cedden ezdadlarımız ağaç kat’ı idüp, hatap keserler, halen sakini olduğumuz menzil(…..miz)ağaçları dağı mezburdan olup bu ana kadar dahl ve ta’riz olmadı. Şeri şerife kanunu münife razıyız. İsbatı senet itsün dağ-ı mezbur müstakilen kendi mülkleri olduğunu dediklerinde, merkumun İzvid-i Sufli ahalilerinden sened ve davalarını musaddık beyin mutalebe olundukda  beyyineden aciz olup ve bundan igdam dağ-ı mezburdanhatap kat’ı idüp (……………… ……………) mürur  idüp mürurlarını def’ı içün yedimizde hucceti şeramız var deyüp huccetlerine nazar olundukda  müstakilen dağı mezbur kendi mülki olduğı ma’lum olmayub (gurub ?) civarlarından sual olundukda ; kadimi İzvid-i Ulvi ahalileri ve  İzvid-i Sufli ahalileri aleliştirak mutasarrıf olup ağaç kat’ı idüp, hatap keserler, İzvid-i Sufli ahalilerinin müstakilen dağ-ı mezbur kendilere münhasır olduğunu bizler bilmeyiz, ma’lumumuz değil dediklerinde, müdde-i merkumunlar dahi kadim eyyamdan beri alel iştirak ağaç kat’ı ittilkerini ikraren bu ana kadar dahl itmediysek de rızamız ile kat’ı iderlerdi ki  dediklerinden,(…) kadim yeterki ala kademe fehavası üzere dağı mezburdan yine ağaç kat’ı idüp ve hatap kesüb tarafeynin ikisine de tenbihe (…) muarazadan men’ı olunub işbu hucceti şer’ıye müdde’an aleyh  İzvid-i Ulvi Ahalileri yedine ketb,imla,vaz’ı ve i'ta olundu. Vakti hacetin ibraz olunan tahriri ifa ve itla, mah rebiulevvel,sene hamsin ve mieteyn ve elf.
(alta yukardan aşağı yazılmış kısım) Şuhudul hazirun:İznebol karyesinden Mehmet Kethüda, Davdas karyesinden Kabış oğlu Abdullah ve Hasan Çelebi oğlu Mahmud ve Ermenekli Hacı Hüseyin oğlu Ali ve Uğurlu karyesinden Abdullah Efendi ve gayri minel hazirun.


BU GÜNÜN TÜRKÇESİYLE (özetlenerek)
Bismillah(şeriatın himmeti)
Navahi kazasına bağlı Aşağı İzvit halkı topluca mahkeme huzuruna gelerek dediler ki; aynı kazya tabi Yukarı İzvit köyü halkı topluca, eskiden beri meramız olan Bağcık isimli dağın odunlarını, direklerini ve bütün ağaçlarını kesip bizleri mağdur ediyorlar.Söz konusu kişilerin men ve def edilmelerini istiyoruz dediler. Bahsedilen söz konusu Yukarı İzvit ahalisi mahkeme huzuruna çağrılıp sorulduğunda; söz konusu dağdan yüz seneyi aşkın  dedelerimiz atalarımız odun ve ağaç keserler.Halen oturduğumuz evlerimizin ağaçları da söz konusu dağdan olup bu ana kadar karışan ve itiraz eden olmadı. Şeriata ve kanuna razıyız.Söz konusu dağın sadece kendi mülkleri olduğuna dair senet ibraz etsinler dediklerinde, Aşağı izvit halkından senet ve davalarını haklılığını ispatlayacak kanıt istendiğinde kanıt göstermedikleri, önceden beri söz konusu dağdan ağaç kesildiği (…………) def ve men edilmesi için elimizde yasal dayanağımız var dediler. Yasal dayanaklarına bakıldığında söz konusu dağın sadece kendi mülkleri olduğunu bildirmediği, yakın komşularından sorulduğunda dediler ki; eskiden beri Yukarı İzvit ve Aşağı İzvit halkı ortaklaşa kullanıp, odun ve ağaç keserle, söz konusu dağın sadece Aşağı İzvit halkının kendilerinin olduğunu bizler bilmeyiz dediler. Söz konusu davacılar da eskiden beri ortaklaşa odun ve ağaç kestiklerini kabul ettiler. Bu ana kadar karışmadıysak da bizim rızamız ile keserlerdi dediler(……….)Geçmişten beri uygulandığı üzere odun ve ağaç kesmeleri iki tarafa tenbihe (…) tartışmadan men edilerek işbu kanuni belge davacı taraf  aleyhine karar edilip yazılıp Yukarı İzvit hlkına verildi.  Yazıldığı vakit  Rebiulevvel binikiyüzelli(hicri tarih) (miladi-1835)

Bulunan(hazır olan) Şahitler : İznebol köyünden Mehmet Kethüda, Davdas köyünden Kabış oğlu Abdullah ve Hasan Çelebi oğlu Mahmud ve Ermenekli Hacı Hüseyin oğlu Ali ve Uğurlu köyünden Abdullah Efendi ve hazır bulunanlardan diğerleri

(Not: 1-Yapılan bu çalışma hatadan hali değildir. Olası hataların anlayışla karşılanmasını dilerim.
2-Yapılan bu çalışma hukuki bir anlam ve amaç taşımamaktadır. 1835 yılında yazılmış bir belgeyi anlamaya çalışıp köylerin tarihine ışık tutma çabasıdır. Diğer belgeler üzerinde çalışmamız devam etmektedir. tamamlanınca paylaşılacaktır.
Özür:Tarihin okunşunda yanlışlık farkedilerek düzeltilmiştir.1738 yanlış olan doğrusu 1835 tir.                                        

                                                                                                05.02.2012

                                                                                              KERİM TOSLAK
                                                                                                  ANAMUR